Produkty a služby

Řízení projektů na straně Objednatele nebo Dodavatele

Cílem řízení projektů je zajistit naplánování a realizaci projektu. Kritérium úspěchu je dosažení cílů projektu, a to v plánovaném čase, rozsahu a s plánovanými náklady. Nedílnou součástí řízení projektů je sestavení projektového týmu, stanovení rozpočtu, harmonogramu realizace, organizace a...

Služby v oblasti realizace a implementace informačních technologií a systémů

K řízení informací využívají organizace informačních a komunikačních technologií (ICT), které v moderním světě představují důležitou a nepostradatelnou součást státní, podnikatelské i soukromé sféry. Cílem je zajistit úspěšnou implementaci ICT v organizaci a firmách tak, aby maximálně podporovalo...

Poradenství/služby v oblasti krizového řízení, bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a business continuity managementu

Cílem poskytování poradenství a služeb je zajištění připravenosti subjektů na rizikové / krizové / mimořádné situace a události, které mohou narušit fungování (procesy) organizace nebo firmy a tím dosahování cílů a/nebo povinností daného subjektu. Krizové řízení, zajištění bezpečnosti a business...

Metodická činnost v oblasti řízení (projektové i organizační)

Metodická práce není cílem, ale prostředkem pro vědomé, organizované, řízené, systematické naplňování cílů organizace/firmy. Metodiky definují procesy a jejich podmínky tak, aby byl proces co nejjednodušší, byl opakovatelný, směřoval co nejpříměji k cíli (byl optimální), byl kontrolovatelný,...

Manažerské poradenství v návaznosti na ICT

V řadě případů investují firmy do systémů ICT mnoho prostředků. Návratnost těchto investic je však podmíněna efektivním využitím těchto systémů pro podporu interních firemních procesů a pro vnější fungování firmy. Cílem manažerského poradenství v návaznosti na ICT je pomoc klientům s posuzováním...

Záznamy: 1 - 5 ze 5